WIP Hakkapeliitat -sijoitusrahasto

WIP Hakkapeliitat on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa mahdollisimman korkea rahasto-osuuden arvonnousu sijoittamalla rahaston varat harkitulla riskinotolla pääosin pohjoismaisten pienten ja keskisuurten, kohtuullisesti hinnoiteltujen yhtiöiden osakkeisiin. Rahaston hallinnoijana toimii Elite Rahastohallinto Oy.

Sijoituskohteiden arvioinnissa tehdään perustavanlaatuinen, niin kutsuttu bottom-up analyysi, jonka tarkoituksena on ymmärtää yhtiön liiketoimintaa ja identifioida yhtiön arvonluontimahdollisuuksia. Sijoituskohteiden arvioinnissa katsomme useita tekijöitä, kuten esimerkiksi yhtiön 

  • Markkina-asemaa ja kilpailuetuja 
  • Markkinoiden kasvua
  • Liiketoimintamallia
  • Johtoa ja hallinnointia
  • Tuloskehitystä ja tasetta

Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan erityisesti sitä, että yhtiöllä on vahva markkina-asema omalla toimialallaan ja/tai omalla markkina-alueellaan tai sitä, että joko yhtiön tai kyseisen toimialan osalta on toteutumassa todennäköisesti yritysarvoa lisäävä muutosprosessi. Pieniä yhtiöitä seuraa harvempi markkinaosapuoli kuin suuria, jolloin informaatioarvo on suurempi ja huolellisella fundamentaalisella analyysillä voidaan luoda lisäarvoa sijoittajille. Rahaston sijoitukset tehdään pidemmälle aikavälille ja ylimääräistä kaupankäyntiä vältetään. Rahaston varat voidaan sijoittaa osakkeisiin ja (muihin) osakesidonnaisiin arvopapereihin, joukkovelkakirjalainoihin (ml. vaihtovelkakirjalainat), sijoituksiin rahamarkkinoilla, luottolaitoksien talletuksiin sekä vakioituihin johdannaisiin.

Tuottohistoria

  WIP Hakkapeliitat (%)
1pv -0.20
1vko -1.4
MTD 2.3
1kk 4.0
6kk -3.0
YTD 2.3
1v 8.0
3v 36.4
5v 63.3
10v -
Alusta 64.2

Palkkiot ja minimisijoitukset

Merkintäpalkkio1%
Lunastuspalkkio1%
Kiinteä hallinnointipalkkio p.a.1.2%
Tuottosidonnainen palkkio15%
Minimimerkintä1000 euroa

Tuottosidonnaisena palkkiona peritään 15 % rahasto-osuuden tuoton siitä osasta, joka ylittää 6 % vuosittaisen tuoton. Tuottosidonnainen palkkio peritään siitä rahasto-osuuden kahden vuoden tuoton ja 6 % vuosittaisen tuoton positiivisen erotuksen (kahden vuoden kumulatiivinen ylituotto) osasta, joka ylittää rahasto-osuuden kahden vuoden kumulatiivisen ylituoton suurimman arvon edeltävien kahden vuoden aikana (High Water Mark kahden vuoden muistilla).

Osuuksien merkitseminen ja lunastaminen

WIP Asset Management Oy:n täyden valtakirjan omaisuudenhoitoasiakkaat voivat merkitä ja lunastaa WIP Hakkapeliitat-sijoitusrahastoa WIP:n kautta. Sijoittajat joilla ei ole WIP:n täyden valtakirjan sopimusta voivat merkitä ja lunastaa rahastoa Elite Rahastoyhtiön kautta.

Salkunhoitaja

WIP Asset Management Oy

Rahastoyhtiö

Elite Rahastohallinto Oy


Rahastoyhtiön Internet-sivut

Säilytysyhteisö

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Salkunhoitajan kommentti

Rahasto aloitti toimintansa 1.9.2010 ja sen salkunhoitajina toimivat Lars Grandell ja Rasmus Skand. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto pyrkii hajauttamaan osakesijoitukset useaan toimialan pääosin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan markkinoilla.

Dokumentit

 Kuukausikatsaus
 Avaintietoesite
 Rahaston säännöt
 Rahastoesite