WIP Hakkapeliter -placeringsfond

WIP Hakkapeliter är en aktivt förvaltad aktiefond. Målet för fondens placeringsverksamhet är att genom en aktiv förvaltning nå en så hög ökning av fondandelsvärdet som möjligt. Vi investerar med övervägd risktagning i små och medelstora nordiska företags aktier, till ett rimligt pris. Fondens administration sköts av Elite Rahastohallinto Oy.

Värderingen av investeringsmålen går ut på en s.k. bottom-up analys, där meningen är att fördjupa sig i bolagets verksamhet och industriområde och identifiera bolagets förmåga att skapa värde. Vid värderingen evalueras flera faktorer, som till exempel bolagets:

  • Marknadsposition/konkurrensfördelar
  • Marknadernas tillväxt
  • Affärsverksamhet
  • Ledning och bolagsstyrning
  • Växande resultathistoria och balansräkning

Vid val av investeringsmål betonas speciellt det att bolaget har en stark marknadsposition inom sitt eget affärsområde och/eller sin geografiska marknad, eller bolaget eller industrin i fråga är i en förändringsprocess som ökar på företagsvärdet. Färre marknadsparter följer de mindre bolagen och informationsvärdet för dessa blir därför större. Med en noggrann fundamental analys kan man således skapa mervärde för investerare.

Fondens investeringar görs på lång sikt och onödig handel undviks. Fondens medel kan investeras i aktier och (övriga) aktiebundna värdepapper, masskuldebrev (inklusive konvertibla skuldebrev), placeringar på penningmarknaden, depositioner i kreditinstitut samt i standardiserade derivatkontrakt.

Avkastningshistoria

  WIP Hakkapeliter (%)
1 dag -0.20
1 vecka -1.4
MTD 2.3
1 månad 4.0
6 månader -3.0
YTD 2.3
1 år 8.0
3 år 36.4
5 år 63.3
10 år -
Från start 64.2

Arvoden och minimiplacering

Teckningsarvode1%
Inlösningsarvode1%
Fast förvaltningsavgift p.a.1.2%
Resultatbaserat arvode*15%
Minimiteckning1000 euro

*av avkastningen som överstiger 6 %:s årlig avkastning, High Water Mark med två års minne

Teckning och inlösen av fondandelar

Fondandelar kan tecknas och inlösas alla finska bankdagar.

Portföljförvaltare, distributör

WIP Asset Management Ab

Fondbolag

Elite Fondadministration Ab

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB