WIP Nordic Equity Sijoitusrahasto

WIP Nordic Equity on aktiivisesti hoidettu osakerahasto. Sijoitusrahaston tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman korkea arvonnousu sijoittamalla harkitulla riskinotolla kohtuullisesti hinnoiteltujen pohjoismaisten yritysten osakkeisiin. Suuri osa varoista sijoitetaan yhtiöihin, joiden päätoimi on palvelu- ja kunnossapito, eli mm. 4C-yhtiöihin (Catering, Caring, Cleaning, Counseling). Sijoitusrahasto painottaa vastuullisuusperiaatteita sijoituspäätöksissään, eikä sijoita yhtiöihin, jotka harjoittavat epäeettistä tai kiistanalaista liiketoimintaa. WIP Nordic Equity Sijoitusrahaston hallintoa hoitaa GRIT Rahastoyhtiö Oy.

Sijoituskohteiden arvioinnissa tehdään perustavanlaatuinen, niin kutsuttu bottom-up analyysi, jonka tarkoituksena on ymmärtää yhtiön liiketoimintaa ja identifioida yhtiön arvonluontimahdollisuuksia. Sijoituskohteiden arvioinnissa katsomme useita tekijöitä mutta valinnassa painotetaan erityisesti sitä, että yhtiöllä on vahva markkina-asema, kestävä kilpailuetu ja hyväksi todettu liiketoimintamalli, joka tuottaa vakaata kassavirtaa sekä mahdollistaa kestävän taloudellisen kasvun.

WIP Nordic Equityn sijoitukset tehdään pidemmälle aikavälille ja ylimääräistä kaupankäyntiä vältetään.

Sijoitusrahaston varoista vähintään kaksi kolmasosaa sijoitetaan osakkeisiin. Varoja voidaan lisäksi sijoittaa (muihin) osakesidonnaisiin arvopapereihin, yhteisöjen, valtioiden ja muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin (mukaan lukien vaihtovelkakirjalainat), rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Sijoitusrahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää vakioituja johdannaissopimuksia. Johdannaissopimuksia voidaan hyödyntää sekä Sijoitusrahaston sijoitusten suojaamiseen että tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa. Sijoitusrahaston varojen sijoittamisesta on määrätty tarkemmin Sijoitusrahaston säännöissä.


*******

Sijoitusrahasto toimi 30.11.2019 asti nimellä WIP Hakkapeliitat. Nimen- ja rahastoyhtiön vaihdoksen myötä olemme uudistamassa sijoitusrahaston sivuja. Voit olla meihin yhteydessä, mikäli haluat esimerkiksi tietää viimeisimmän osuudenarvon. Avustamme myös mielellämme merkinnöissä ja lunastuksissa.

Ota yhteyttä backoffice@wip.fi.


Lue sijoitusrahaston viimeinen kuukausikatsaus WIP Hakkapeliitat-nimen alla:

WIP Hakkapeliitat kuukausikatsaus 11/2019