Hållbar placeringsverksamhet

Med hållbart placerande avses att man vid placeringsverksamheten tar hänsyn till faktorer avseende miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning

Vid investeringsbeslut tar vi förutom de finansiella aspekterna också hänsyn till faktorer avseende miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning (s.k. ESG-/hållbarhetsfaktorer). Vi investerar hållbart från finansiella utgångspunkter eftersom vi tror att hållbarhet är en grundläggande förutsättning för långsiktigt värdeskapande och därför en viktig faktor för att kunna nå den bästa möjliga avkastningen för placeringar. Vi anser att bolag som agerar ansvarsfullt är på lång sikt lönsammare och har en bättre riskprofil än bolag som inte gör det. Principerna för hållbara investeringar tillämpas både i diskretionär kapitalförvaltning samt i våra placeringsfonder.

När vi analyserar placeringsobjektens bolagsspecifika risker, beaktar vi hållbarhetsfaktorerna som en del av helheten och följer dessa vid sidan om traditionell fundamental analys. Att ta ESG-faktorerna i beaktan slutar inte vid investeringsbeslutet. Som portföljförvaltare agerar vi som aktiva ägare speciellt i de bolag där våra kunder har betydande innehav. Vi träffar regelbundet bolagets ledning och deltar i bolagsstämmor och nomineringskommittéer. Med detta strävar vi till att förbättra bolagens förutsättningar för långsiktig framgång.

Vårt minimikrav för hållbarhet är att företagen vi investerar i, utöver lagstiftningen, även följer internationella avtal och standarder angående mänskliga rättigheter, arbetskraft, korruption och hållbar utveckling. Största delen av WIP:s direkta aktieinvesteringar görs i nordiska företag, som brukar ha bättre ESG-klassificeringar jämfört med globala konkurrenter. Vi utesluter och undviker investeringar i bolag som genererar en betydande del av sin omsättning från aktiviteter som betraktas som oetiska eller skadliga för miljön.

Målsättningen för vår del är att vara med om att förstärka kunskapen samt förverkligande av hållbara investeringar inom den professionella finansbranschen. Ett steg mot detta är vårt medlemskap i Finsif (Finland’s Sustainable Investment Forum ry), som är en organisation som främjar hållbar placeringsverksamhet i Finland

Finsif-logo

Läs mer om WIP:s hållbara placeringsverksamhet

WIP principer för hållbara investeringar

Beaktande av hållbarhetsrisker

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsrisker i WIP:s ersättningspolicy