Personlig kapitalförvaltning

Läs mer om vår investeringsfilosofi, investeringsprocess, principer för hållbar investering och våra diskretionära portföljförvaltningstjänster.


Våra värderingar på WIP är integritet, kunnande och förtroende. Vid personlig kapitalförvaltning utgår vi från varje kunds individuella investeringsprofil. Den personliga portföljförvaltaren kommer tillsammans med kunden överens om målsättningarna jämte principerna för portföljförvaltningen. Portföljens riskprofil, placeringshorisont samt placeringsobjektens geografiska och branschmässiga fördelning slås fast. Placeringarna är i kundens eget namn och varje kundportfölj är unik.


Investeringsfilosofi och investeringsprocess

Grunden i vår långsiktiga investeringsfilosofi är att köpa aktier i bolag med god kvalitet till ett förmånligt pris. Så länge marknadsutsikterna inte ändras märkbart ser vi ingen orsak att sälja aktierna. Vår portföljförvaltning utgår från en traditionell ”köp och håll” -filosofi.

Vi fokuserar på aktier och de nordiska länderna, dvs. Finland, Sverige, Norge och Danmark. I vårt team har vi mycket långvarig erfarenhet av de finansiella marknaderna, en erfarenhet vi utnyttjar i vår portföljförvaltning.

Vid val av aktier gör vi fundamental, så kallad bottom-up analys, där vi utvärderar bolagets kvalitet och potential för värdeskapande. Viktiga faktorer vi beaktar är bolagets marknadsposition, marknadernas tillväxt, ledningen och bolagsstyrning, resultathistoria, balansräkningen och miljö samt socialt ansvar. Med vår långa erfarenhet har vi konstaterat, att endast företag som agerar ansvarsfullt lyckas vara framgångsrika i det långa loppet. Då vi valt en aktie upprätthåller vi kontinuerlig bevakning av bolaget.

Vid behov kan vi också diversifiera kundens portfölj i skuldebrev, fonder och private equity -placeringar i av vilka vi även har erfarenhet och kunnande.


WIP:s principer för hållbar investering

Vid investeringsbeslut tar vi förutom de finansiella aspekterna också hänsyn till bolagets hållbarhet och ESG-faktorer (Environment, Social, Governance). Med detta strävar vi efter att förbättra kundportföljernas avkastnings- och riskprofil. Vi tror att hållbarhet är en grundläggande förutsättning för långsiktigt värdeskapande och därför en viktig faktor för att kunna åstadkomma den bästa möjliga avkastningen för våra kunder.

Dessa faktorer gällande miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning är företagsspecifika och de är inkorporerade i vår fundamentala investeringsanalys och i våra investeringsbeslut. Vi följer externa ESG-klassificeringar och gör en egen hållbarhetsanalys när vi investerar i ett bolag. Att ta ESG-faktorerna i beaktan slutar inte vid investeringsbeslutet. I de bolag som våra kunder har betydande innehav i, påverkar vi också genom att diskutera med ledningen och delta i bolagsstämmor som en aktiv ägare.

Vårt minimikrav är att företagen utöver lagstiftningen följer internationella avtal och standarder, som t.ex. FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Största delen av WIP:s direkta aktieinvesteringar görs i nordiska företag, som brukar ha bättre ESG-klassificeringar jämfört med globala företag. Vi undviker investeringar i bolag som genererar en betydande del av sin omsättning från aktiviteter som betraktas som oetiska eller skadliga för miljön (t.ex. gambling, tobak, alkohol, kärnkraft, fossilt bränsle, vapen).

Vår målsättning är att utveckla vidare vår hållbarhetsanalys och dess integrering i investeringsbesluten och för vår del vara med om att förstärka kunskapen om hållbar investering inom den professionella finansbranschen. Ett steg mot detta gjordes i början av 2019 då WIP blev medlem i Finsif, som är en organisation som främjar hållbar investeringsverksamhet i Finland.

Finsif logo

Diskretionär kapitalförvaltning

Förvaltningen baserar sig alltid på ett skriftligt kundavtal. Egendomen förvaras i kundens namn hos ett försvarsinstitut som kunden väljer. WIP sköter självständigt sitt förvaltningsuppdrag med fullmakt enligt de villkor som överenskommits i avtalet.

Diskretionär portföljförvaltning innebär att kunden lämnar portföljen samt de rullande investeringsbesluten hos sin portföljförvaltare som har fullmakt att göra investeringar inom de överenskomna ramarna. Fördelen med diskretionär portföljförvaltning är att kunden inte aktivt behöver följa marknaderna, utan har en professionell förvaltare som tar investeringsbesluten och kan göra ändringar i portföljen enligt det rådande marknadsläget.

Verksamheten är oftast mycket långsiktig med tyngdpunkt på att öka portföljens värde samt säkra kundens finansiella flexibilitet och rörelseutrymme.

Kontakta oss för mera information om WIP:s kapitalförvaltningstjänster.WIP_GRP-2.jpg#asset:80