• Översikt
  • Innehav
  • Avkastning
  • Teckna/sälj - Privatperson
  • Teckna/sälj - Sammanslutning
  • Dokument

Översikt


WIP Technology Fund Specialplaceringsfond är en aktivt förvaltad specialplaceringsfond som investerar globalt i teknologibolag.

Resultattillväxten för teknologibolag är numera betydligt snabbare än för traditionellabolag. Vi förväntar oss att denna utveckling fortsätter även i framtiden. Teknologibolagen får en stor del av alla nyinvesteringar samtidigt som de plockar marknadsandelar från bolag som inte hänger med i utvecklingen. Coronapandemin har accelererat digitaliseringen med upp till 2-4 år, vilket märks i den snabba ökningen av virtuella möten, näthandel och molntjänster.

Många teknologibolag inklusive de s.k. FAANG-bolagen (Meta, Apple, Amazon, Netflix, Google) har en strategi där bolaget i början utvecklar sin teknologi, plattform eller applikation. Om bolaget blir bäst i sin bransch växer omsättningen snabbt med hjälp av internet och bolaget kan då uppnå stora marknadsandelar globalt. Fonden fokuserar särskilt på plattformsbolag (med rimlig värdering) som är framtidens vinnare.

Fondens placeringar delas in i tre kategorier:

1) Stora, stabila och globala teknologibolag;

2) Snabbt växande plattformsbolag som vinner marknadsandelar;

3) Små och medelstorateknologibolag speciellt inom Norden.

På det här sättet sprider virisken i en bransch stadd i stor förändring. Vid valet av investeringsobjekt betonas att bolaget har möjlighet att uppnå en stark marknadsposition antingen globalt eller inom sitt eget marknadsområde, företagets omsättning och resultat växer snabbt, företaget är innovativt och dess ledning har visat sig vara exceptionellt bra inom sitt område.

I investeringsbesluten beaktas investeringsobjektens miljö- och sociala påverkan samt bolagsstyrning enligt WIP:s principer för hållbara investeringar.

Var vänligen i kontakt med oss, ifall du är intresserad att höra mera om den nya fonden.


SENASTE MÅNADSÖVERSIKT (på engelska)

WIP Technology Fund månadsöversikt


ÅRSRAPPORT

WIP Technology Fund halvårsrapport 2022


BASUPPGIFTER

Portföljförvaltare WIP Asset Management Ab
Tuomas Komulainen
Fondbolag GRIT Fondbolag Ab
Förvarsinstitut SEB Ab, Helsingfors branch
Fondtyp AIF
Valuta EUR
LikviditetDagligen
NAV Dagligen
Fondens startdatum 31.3.2021
Andelsserie A Andelsserie I
ISIN FI4000496260
FI4000496278
Bloomberg WIPTECA
WIPTECI
Fast förvaltningsavgift p.a. 1,0 % 0,8 %
Avkastningsbaserat arvode 20 % * 20 % *
Teckningsavgift 0 % 0 %
Inlösningsavgift 0 % 0 %
Minimiteckning 1 000 EUR 250 000 EUR
Dividend Nej Nej

* av den del av avkastningen som överstiger jämförelseindexet MSCI ACWI Net Return EUR under kalenderåret beräknat dagligen.

Innehav

WTF_Holdings_07.PNG#asset:788

Avkastning

Teckna/sälj - Privatperson


Du hittar här instruktioner över hur du tecknar och inlöser fondandelar i WIP Technology Fund om du är privatperson.

Bekanta dig noggrant med WIP Technology Fund Speciaplaceringsfondens Faktablad, Fondprospekt samt Stadgar innan teckningen. Du hittar dessa på Dokument-fliken. I dessa framkommer placeringsfondens noggrannare tecknings- och inlösningsvillkor som kunden godkänner vid betalning av teckningssumman.


NYTT KUNDFÖRHÅLLANDE

Ifall du inte från tidigare äger andelar i WIP Technology Fund eller i andra WIP:s fonder och du vill teckna fondandelar skall du fylla i den kombinerade kundinformations- och teckningsblanketten, identifiera dig och betala önskade teckningssumma till placeringsfondens bankkonto.

__________

Du kan teckna WIP Technology Fund:

A) Elektroniskt. Fyll i nätblanketten och identifiera dig med nätbankskoder HÄR samt betala önskade teckningssumma på placeringsfondens bankkonto.

Om du fyller i nätblanketten och identifierar dig med nätbankskoder behövs ingen kopia på ditt identitetsbevis. När du har skickat in nätblankett får du en kopia på den till din givna e-post.

ELLER

B) Pappersblankett. Skriv ut blanketten HÄR och skicka den tills oss ifylld tillsammans med en kopia på ditt identitetsbevis och betala teckningssumman till placeringsfondens bankkonto.

Du kan även be oss att skicka en pappersblankett hem till dig.

Skickas oss den ifyllda blanketten tillsammans med en kopia på ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort) antingen skannad med skyddad e-post HÄR eller genom att posta/hämta den till vårt kontor i Helsingfors centrum.

__________

För teckningen av fondandelarna krävs att vi har fått nödvändiga dokument, skickat dem till GRIT Fondbolag Ab och att den betalda teckningssumman har registrerats på placeringsfondens konto.

Betalningsinstruktioner

Mottagare: WIP Technology Fund

IBAN: FI86 1318 3000 1094 46

Meddelande: Andelsägarens namn, personbeteckning och telefonnummer

Teckningen verkställs nästa bankdag efter att teckningssumman registrerats, förutsatt att vi har fått teckningsblanketten före kl. 14:00 och att identifieringen är utförd. WIP eller GRIT Fondbolag Ab har rätten att avstå teckningsuppdraget eller att skjuta upp dess genomförande, ifall fondens tecknare inte kan identifieras på ett tillförlitligt sätt och i enlighet med kraven i ikraftvarande lagstiftning.

Du får en bekräftelse till din angivna e-post av GRIT Fondbolag Ab när teckningen är utförd.

Inlösen verkställs nästa bankdag efter att teckningssumman registrerats, förutsatt att vi har fått inlösningsblanketten före kl. 14:00 samt att identifieringen är utförd. WIP eller GRIT Fondbolag Ab har rätten att avstå inlösenuppdraget eller att skjuta upp dess genomförande, ifall fondens tecknare inte kan identifieras på ett tillförlitligt sätt och i enlighet med kraven i ikraftvarande lagstiftning.

Du får en bekräftelse till din angivna e-post av GRIT Fondbolag Ab när inlösningen är utförd.

Ta kontakt med backoffice@wip.fi ifall du vill ta WIP Online tjänsten i bruk. I WIP Online kan du följa med värdet av dina WIP fonder.


TILLÄGGSTECKNING

Om du redan från tidigare äger andelar i WIP Technology Fund Specialplaceringsfonden eller i andra WIP fonder och du vill teckna fondandelar skall du fylla i teckningsblanketten, identifiera dig och betala önskade teckningssumma på placeringsfonden bankkonto. Om dina beskattnings-, kontakt-/adressuppgifter eller ditt kontonummer har ändrats från senaste teckning, skall du fylla i kundinformationsblanketten på nytt (se instruktionerna ovan, ”Nytt kundförhållandet”).

__________

Du kan göra en tilläggsteckning i WIP Technology Fund:

A) Elektroniskt. Fyll i nätblanketten och identifiera dig med nätbankskoder HÄR samt betala önskade teckningssumma på placeringsfondens bankkonto.

Om du fyller i nätblanketten och identifierar dig med nätbankskoder behövs ingen identitetsbeviskopia. När du har skickat nätblankett får du en kopia på den till din givna e-post.

ELLER

B) Pappersblankett. Skriv ut blanketten HÄR och skicka den tills oss tillsammans med en identitetskopia och betala teckningssumman på placeringsfondens bankkonto.

Du kan även be oss att skicka en pappersblankett hem till dig.

Skicka oss den ifyllda blanketten tillsammans med en kopia på ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort) antingen skannad med skyddad e-post HÄR eller genom att posta/hämta den till vårt kontor i Helsingfors centrum.

__________

För teckningen av fondandelarna krävs att vi ha fått nödvändiga dokument, skickat dem till GRIT Fondbolag Ab och att den betalda teckningssumman har registrerats på placeringsfondens konto.

Betalningsinstruktioner

Mottagare: WIP Technology Fund

IBAN: FI86 1318 3000 1094 46

Meddelande: Andelsägarens namn, personbeteckning och telefonnummer

Teckningen verkställs nästa teckningsdag (veckans sista bankdag), efter att teckningssumman registrerats förutsatt att vi har fått teckningsblanketten och identifieringen är gjord.

Du får en bekräftelse till din givna e-post av GRIT Fondbolag An när teckningen är gjord.


INLÖSEN

Om du vill inlösa andelar i WIP Technology Fund Specialplaceringsfonden skall du fylla i inlösningsblanketten och identifiera dig. Om dina beskattnings- eller kontakt-/adressuppgifter har ändrats sedan senaste teckning/inlösning, skall du fylla i kundinformationsblanketten på nytt (se instruktionerna ovan, ”Nytt kundförhållande”). Ifall ditt kontonummer har ändrats sedan senaste teckning/inlösning, var vänligen i kontakt med WIP.

__________

Du kan inlösa andelar i WIP Technology Fund:

A) Elektroniskt. Fyll i nätblanketten och identifiera dig med nätbankskoder HÄR.

Om du fyller i nätblanketten och identifierar dig med nätbankskoder behövs ingen identitetsbeviskopia. När du har skickat nätblankett får du en kopia på den till din givna e-post.

ELLER

B) Pappersblankett. Skriv ut blanketten HÄR och skicka den tills oss tillsammans med en identitetskopia.

Du kan även be oss att skicka en pappersblankett hem till dig.

Skicka oss den ifyllda blanketten tillsammans med en kopia på ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort) antingen skannad med skyddad e-post HÄR eller genom att posta/hämta den till vårt kontor i Helsingfors centrum.

__________

Inlösningen verkställs nästa inlösendag (veckans sista bankdag) efter att vi tagit emot blanketten.

Du får en bekräftelse till din givna e-post av GRIT Fondbolag Ab när inlösningen är gjord.

Vi hjälper gärna till vid alla teckningar och inlösningar.

Ta kontakt funds@wip.fi eller 09 6122 830 (9-16:30).

Teckna/sälj - Sammanslutning


Om du är en sammanslutning och vill teckna eller inlösa fondandelar i WIP Technology Fund Specialplaceringsfonden ber vi dig vänligen vara i kontakt med funds@wip.fi eller 09 6122 830 (9-16:30).

Bekanta dig noggrant med WIP Technology Fund Specialplaceringsfondens Faktablad, Fondprospekt samt Stadgar innan teckningen. Du hittar dessa på Dokument-fliken. I dessa framkommer specialplaceringsfondens noggrannare tecknings- och inlösningsvillkor som kunden godkänner vid betalning av teckningssumman.

Dokument