• Översikt
  • Innehav
  • Avkastning
  • Teckna/sälj - Privatperson
  • Teckna/sälj - Sammanslutning
  • Dokument

Översikt


WIP Water Fund Specialplaceringsfond är en aktivt förvaltad tematisk ESG-aktiefond.

Fonden placerar globalt och selektivt i huvudsak i företag vilkas huvudsakliga affärsverksamhet hänför sig till vatten, så som vatteninfrastruktur eller vattenteknologi. Betoning sätts på bolag som följer hållbarhetsprinciper. Den största delen av fondens innehav är i globala börsbolag och i urvalet av dem betonas stora och medelstora, stabila kvalitetsbolag.

Fonden kan dessutom göra väl avvägda placeringar i icke-listade nordiska bolag, vilket gör att fonden avviker från en traditionell aktiefond. Med dessa investeringar eftersträvas en mera effektiv vattenstrategi och en högre avkastningspotential än börsbolag.

I investeringsbesluten beaktas investeringsobjektens miljö- och sociala påverkan samt bolagsstyrning enligt WIP:s principer för hållbara investeringar. Vid valet av investeringsobjekt föredras bland annat företag med god bolagsstyrning inom ramen för fondens vattentema och utesluts sådana företag, som enligt WIP:s hållbarhetsanalyser inte uppnår de ESG-krav som WIP ställer.


SENASTE MÅNADSÖVERSIKT (på engelska)

WIP Water Fund månadsöversikt


ÅRSRAPPORT

WIP Water Fund halvårsrapport 2022


BASUPPGIFTER

Portföljförvaltare WIP Asset Management Ab
Rasmus Skand och Jenni Riikonen
Fondbolag GRIT Fondbolag Ab
Förvarsinstitut SEB Ab, Helsinki branch
Fondtyp AIF
Valuta EUR
Likviditet Veckovis
(veckans sista bankdag)
NAV Dagligen
Fondens startdatum 1.10.2020Andelsserie A

Andelsserie I
ISIN FI4000411368 FI4000411350
Bloomberg WIPWTRA WIPWTRI
Fast förvaltningsavgift p.a. 0,9 % 0,9 %
Avkastningsbaserat arvode 15 % * 12 % *
Teckningsavgift 0 % 0 %
Inlösningsavgift 0 % 0 %
Minimiteckning 1 000 EUR 2 500 000 EUR
Dividend Nej Nej

* av den andel som överstiger en årlig avkastning om 6 %.

Innehav

WWF_Holdings_07_210806_074733.PNG#asset:786

Avkastning

Teckna/sälj - Privatperson


Du hittar här instruktioner över hur du tecknar och inlöser fondandelar i WIP Water Fund om du är privatperson.

Bekanta dig noggrant med WIP Water Fund Speciaplaceringsfondens Faktablad, Fondprospekt samt Stadgar innan teckningen. Du hittar dessa på Dokument-fliken. I dessa framkommer placeringsfondens noggrannare tecknings- och inlösningsvillkor som kunden godkänner vid betalning av teckningssumman.

NYTT KUNDFÖRHÅLLANDE

Ifall du inte från tidigare äger andelar i WIP Water Fund eller i andra WIP:s fonder och du vill teckna fondandelar skall du fylla i den kombinerade kundinformations- och teckningsblanketten, identifiera dig och betala önskade teckningssumma till placeringsfondens bankkonto.

__________

Du kan teckna WIP Water Fund:

A) Elektroniskt. Fyll i nätblanketten och identifiera dig med nätbankskoder HÄR samt betala önskade teckningssumma på placeringsfondens bankkonto.

Om du fyller i nätblanketten och identifierar dig med nätbankskoder behövs ingen kopia på ditt identitetsbevis. När du har skickat in nätblankett får du en kopia på den till din givna e-post.

ELLER

B) Pappersblankett. Skriv ut blanketten HÄR och skicka den tills oss ifylld tillsammans med en kopia på ditt identitetsbevis och betala teckningssumman till placeringsfondens bankkonto.

Du kan även be oss att skicka en pappersblankett hem till dig.

Skickas oss den ifyllda blanketten tillsammans med en kopia på ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort) antingen skannad med skyddad e-post HÄR eller genom att posta/hämta den till vårt kontor i Helsingfors centrum.

__________

För teckningen av fondandelarna krävs att vi har fått nödvändiga dokument, skickat dem till GRIT Fondbolag Ab och att den betalda teckningssumman har registrerats på placeringsfondens konto.

Betalningsinstruktioner

Mottagare: WIP Water Fund

IBAN: FI13 1318 3000 1081 41

Meddelande: Andelsägarens namn, personbeteckning och telefonnummer

Teckningen verkställs den sista bankdagen i veckan efter att teckningssumman registrerats, förutsatt att vi har fått teckningsblanketten före kl. 14:00 dagen innan den sista bankdagen och att identifieringen är utförd. WIP eller GRIT Fondbolag Ab har rätten att avstå teckningsuppdraget eller att skjuta upp dess genomförande, ifall fondens tecknare inte kan identifieras på ett tillförlitligt sätt och i enlighet med kraven i ikraftvarande lagstiftning.

Du får en bekräftelse till din angivna e-post av GRIT Fondbolag Ab när teckningen är utförd.

Inlösen verkställs nästa bankdag efter att teckningssumman registrerats, förutsatt att vi har fått inlösningsblanketten före kl. 14:00 samt att identifieringen är utförd. WIP eller GRIT Fondbolag Ab har rätten att avstå inlösenuppdraget eller att skjuta upp dess genomförande, ifall fondens tecknare inte kan identifieras på ett tillförlitligt sätt och i enlighet med kraven i ikraftvarande lagstiftning.

Du får en bekräftelse till din angivna e-post av GRIT Fondbolag Ab när inlösningen är utförd.

Ta kontakt med backoffice@wip.fi ifall du vill ta WIP Online tjänsten i bruk. I WIP Online kan du följa med värdet av dina WIP fonder.


TILLÄGGSTECKNING

Om du redan från tidigare äger andelar i WIP Water Fund Specialplaceringsfonden eller i andra WIP fonder och du vill teckna fondandelar skall du fylla i teckningsblanketten, identifiera dig och betala önskade teckningssumma på placeringsfonden bankkonto. Om dina beskattnings-, kontakt-/adressuppgifter eller ditt kontonummer har ändrats från senaste teckning, skall du fylla i kundinformationsblanketten på nytt (se instruktionerna ovan, ”Nytt kundförhållandet”).

__________

Du kan göra en tilläggsteckning i WIP Water Fund:

A) Elektroniskt. Fyll i nätblanketten och identifiera dig med nätbankskoder HÄR samt betala önskade teckningssumma på placeringsfondens bankkonto.

Om du fyller i nätblanketten och identifierar dig med nätbankskoder behövs ingen identitetsbeviskopia. När du har skickat nätblankett får du en kopia på den till din givna e-post.

ELLER

B) Pappersblankett. Skriv ut blanketten HÄR och skicka den tills oss tillsammans med en identitetskopia och betala teckningssumman på placeringsfondens bankkonto.

Du kan även be oss att skicka en pappersblankett hem till dig.

Skicka oss den ifyllda blanketten tillsammans med en kopia på ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort) antingen skannad med skyddad e-post HÄR eller genom att posta/hämta den till vårt kontor i Helsingfors centrum.

__________

För teckningen av fondandelarna krävs att vi ha fått nödvändiga dokument, skickat dem till GRIT Fondbolag Ab och att den betalda teckningssumman har registrerats på placeringsfondens konto.

Betalningsinstruktioner

Mottagare: WIP Water Fund

IBAN: FI13 1318 3000 1081 41

Meddelande: Andelsägarens namn, personbeteckning och telefonnummer

Teckningen verkställs nästa teckningsdag (veckans sista bankdag), efter att teckningssumman registrerats förutsatt att vi har fått teckningsblanketten och identifieringen är gjord.

Du får en bekräftelse till din givna e-post av GRIT Fondbolag An när teckningen är gjord.


INLÖSEN

Om du vill inlösa andelar i WIP Water Fund Specialplaceringsfonden skall du fylla i inlösningsblanketten och identifiera dig. Om dina beskattnings- eller kontakt-/adressuppgifter har ändrats sedan senaste teckning/inlösning, skall du fylla i kundinformationsblanketten på nytt (se instruktionerna ovan, ”Nytt kundförhållande”). Ifall ditt kontonummer har ändrats sedan senaste teckning/inlösning, var vänligen i kontakt med WIP.

__________

Du kan inlösa andelar i WIP Water Fund:

A) Elektroniskt. Fyll i nätblanketten och identifiera dig med nätbankskoder HÄR.

Om du fyller i nätblanketten och identifierar dig med nätbankskoder behövs ingen identitetsbeviskopia. När du har skickat nätblankett får du en kopia på den till din givna e-post.

ELLER

B) Pappersblankett. Skriv ut blanketten HÄR och skicka den tills oss tillsammans med en identitetskopia.

Du kan även be oss att skicka en pappersblankett hem till dig.

Skicka oss den ifyllda blanketten tillsammans med en kopia på ett giltigt identitetsbevis (pass eller identitetskort) antingen skannad med skyddad e-post HÄR eller genom att posta/hämta den till vårt kontor i Helsingfors centrum.

__________

Inlösningen verkställs nästa inlösendag (veckans sista bankdag) efter att vi tagit emot blanketten.

Du får en bekräftelse till din givna e-post av GRIT Fondbolag Ab när inlösningen är gjord.

Vi hjälper gärna till vid alla teckningar och inlösningar.

Ta kontakt funds@wip.fi eller 09 6122 830 (9-16:30).

Teckna/sälj - Sammanslutning


Om du är en sammanslutning och vill teckna eller inlösa fondandelar i WIP Water Fund Specialplaceringsfonden ber vi dig vänligen vara i kontakt med funds@wip.fi eller 09 6122 830 (9-16:30).

Bekanta dig noggrant med WIP Water Fund Specialplaceringsfondens Faktablad, Fondprospekt samt Stadgar innan teckningen. Du hittar dessa på Dokument-fliken. I dessa framkommer specialplaceringsfondens noggrannare tecknings- och inlösningsvillkor som kunden godkänner vid betalning av teckningssumman.


Dokument