Kestävyysriskit

Kestävyysriskien huomiointi

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan (”ESG”) liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon kielteinen olennainen vaikutus.

WIP on integroinut kestävyysriskit laatimalla sisäiset toimintaperiaatteet sen turvaamiseksi, että yhtiön tarjoamat palvelut ja WIP:n hoidossa olevat rahastot ottavat kestävyysriskit riittävästi huomioon.

Kestävyysriskien huomiointi sijoituspäätöksenteossa

Näemme vastuullisesti toimivien yhtiöiden olevan kannattavampia pitkällä aikavälillä ja omaavan paremman riskiprofiilin kuin yhtiöt, jotka eivät toimi vastuullisesti. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet huomioidaan sekä täydenvaltakirjan omaisuudenhoitosalkuissamme että sijoitusrahastoissamme.

WIP ottaa kestävyyden huomioon seuraavasti:

  • Tarjoamalla salkunhoitajille oleelliset ESG-tutkimukset sekä -luokitukset
  • Mahdollistamalla kestävyysriskien ja -mahdollisuuksien identifioimisen eri sijoituskohteista
  • Sisällyttämällä kestävyysriskit osaksi sijoitusten arviointia kaikissa salkuissa
  • Ottamalla kestävyysriskit huomioon sijoituspäätöksenteossa

WIP:n hoidossa olevat pääomat ovat alttiita kestävyysriskeille, ja sijoitusten arvo voi pienentyä kestävyysriskien takia. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomat haasteet ja epäonnistuminen sen hillinnässä voivat vaikuttaa sijoitusten arvoon. Tämän vuoksi olemme identifioineet sijoituspäätöstemme haitalliset kestävyysvaikutukset sekä ESG-riskit ja otamme ne huomioon sijoituspäätöksiä tehdessämme taloudellisten näkökohtien lisäksi.

Salkunhoitajamme ottavat kestävyysriskit huomioon sijoituspäätöksenteossa kaikissa WIP:n salkunhoidossa olevissa salkuissa ja rahastoissa. Kestävyysriskien huomioon ottamisessa voi olla eroja eri salkkujen ja rahastojen välillä, sillä kestävyysriskien olennaisuus vaihtelee omaisuusluokasta, sijoitusstrategiasta, asiakkaan tavoitteista ja markkinatrendeistä riippuen.

Salkunhoitajilla on käytössään sisäisiä ja kolmannen osapuolten ESG-tutkimuksia ja -luokituksia kestävyysriskien arvioimiseen.

Sulje osio
Kestävyysriskit yhtiön palkitsemispolitiikoissa

Laadukas ja vastuullinen omaisuudenhoito on tärkeä osa WIP:iä. Laadukas ja vastuullinen omaisuudenhoito sisältää asiakkaille annettavan tiedon sijoituksiin kohdistuvista mahdollista riskeistä, sisältäen kestävyysriskit.

Muuttuva palkkio, johon tietyt omaisuudenhoitajat ovat oikeutettuja omaisuudenhoidossa, on sidoksissa ympäristöllisten, yhteiskunnallisten ja hallinnollisten tapahtumien (positiivisista ja negatiivisista) vaikutuksista sijoitusten arvoon. Palkkio on sidottu tiettyihin tuottotavoitteisiin, jotka sitovat omaisuudenhoidossa olevat sijoitukset omaisuudenhoitajan palkkioon. Tämä tukee kestävyysriskien huomioon ottamista sijoituspäätöksissä.

Sulje osio