Yksilöllinen omaisuudenhoito

Tutustu sijoitusfilosofiaamme, sijoitusprosessiimme, vastuullisen sijoittamisen periaatteisiimme sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluumme.


WIP:n tärkeimmät arvot ovat rehellisyys, ammattitaito sekä luotettavuus. Yksilöllisessä omaisuudenhoidossa kunkin asiakkaan sijoitustoiminnan erityispiirteet huomioidaan erikseen. Asiakas ja hänen henkilökohtainen salkunhoitaja määrittelevät yhdessä tavoitteet ja niiden reunaehdot: salkun riskiprofiilin, sijoitushorisontin, kohteiden maantieteellisen jakauman sekä toimialajakauman. Asiakkaan sijoitukset ovat hänen omissa nimissään, ja jokainen asiakassalkku on uniikki.


Sijoitusfilosofia ja sijoitusprosessi

Sijoitusfilosofiamme on pitkäjänteinen ja sen perustana on hyvien yhtiöiden osakkeiden hankkiminen edulliseen hintaan – emme luovu niistä helposti, elleivät markkinanäkymät muutu oleellisesti. Salkunhoidon ajattelumallina toimii siis hyvin perinteikäs ”osta ja pidä hyviä” -filosofia.

Meillä on tiimissämme erittäin vahva kokemus osakemarkkinoista ja käytämme sitä hyväksemme salkunhoidossamme. Tästä johtuen fokuksemme on osakkeissa ja sijoitusten kohdemaina ovat pääasiassa Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska.

Sijoitusfilosofiamme ydin on tuntea niiden yritysten liiketoimintamallit, joihin sijoitamme. Tämä pätee myös sijoittaessamme sekä osakkeisiin että velkainstrumentteihin. Lisäarvoa saavutetaan osakepoiminnalla, ja näin ollen yritysten perusteellinen analyysi ja tuntemus ovat sijoitusfilosofiamme avaintekijöitä. Asiakasvarat sijoitetaan valikoidusti yhtiöihin, jotka täyttävät sijoituskriteerimme.

Osakkeiden valinnassa teemme perustavanlaatuista ”bottom-up” -analyysiä, jossa arvioidaan yhtiön laatu ja arvonluontipotentiaali. Tärkeitä tekijöitä ovat yhtiön markkina-asema, markkinoiden kasvu, johto ja hallinnointi, tuloshistoria, taseen laatu sekä ympäristö- ja sosiaaliset tekijät. Pitkän kokemuksemme kautta olemme todenneet, että vain vastuullisesti toimivat yhtiöt pärjäävät pitkässä juoksussa. Sijoituspäätöksen tehtyämme ylläpidämme jatkuvaa seurantaa yhtiöistä.

Tarvittaessa voimme myös hajauttaa asiakkaan salkun joukkovelkakirjoihin, rahastoihin sekä pääomasijoituksiin, joista meiltä löytyy myös osaamista.


Vastuullisuus WIP:n sijoitustoiminnassa

Huomioimme sijoituspäätöksiä tehdessämme taloudellisten näkökohtien lisäksi tarkasteltavien yhtiöiden vastuullisuuden, eli ns. ESG-näkökohdat (Environment, Social, Governance). Uskomme, että vastuullisuus on kestävän arvonnousun edellytys ja on siksi tärkeä tekijä pyrkimyksessä saada paras mahdollinen tuotto sijoituksille. Näemme vastuullisesti toimivien yhtiöiden olevan kannattavampia pitkällä aikavälillä ja omaavan paremman riskiprofiilin kuin yhtiöt, jotka eivät toimi vastuullisesti. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet huomioidaan sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitosalkuissa että sijoitusrahastoissamme.

Näiden ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien näkökohtien arviointi tehdään yhtiökohtaisesti ja ESG-näkökohtia huomioidaan osana kokonaisuutta taloudellisen analyysin ja lukujen rinnalla. Sijoituspäätöksen jälkeen ESG-näkökohtien huomioimista jatketaan toimimalla aktiivisena omistajana (mm. äänestämällä yhtiökokouksissa ja keskustelemalla yhtiön johdon kanssa) etenkin niissä yhtiöissä, joissa asiakkaillamme on huomattavia omistuksia. Näin pyrimme parantamaan yritysten edellytyksiä pitkäjänteiseen menestymiseen.

Vastuullisuuden vähimmäisvaatimuksena on, että sijoituskohteena olevat yhtiöt noudattavat lainsäädännön lisäksi kansainvälisiä normeja ja sopimuksia liittyen ihmisoikeuksin, työvoimaan, korruptioon ja kestävään kehitykseen. WIP tekee suoria osakesijoituksia pääasiallisesti Pohjoismaihin, joissa yhtiöillä on yleensä korkeammat vastuullisuusarvosanat kuin globaaleilla verrokeilla. Tämän lisäksi poissuljemme ja vältämme yrityksiä, jotka tekevät merkittävän osan liikevaihdostaan epäeettisillä tai ympäristön kannalta haitallisilla aloilla.

Tavoitteenamme on olla osaltamme vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista ammattimaisilla rahoitusmarkkinoilla. Yksi askel tähän suuntaan on jäsenyytemme vastuullista sijoittamista Suomessa edistävässä Finsifissä (Finland’s Sustainable Investment Forum ry). Lue lisää WIP:n vastuullisen sijoittamisen periaatteista tästä.

Finsif-logo

Täyden valtakirjan omaisuudenhoito

Toimintaa varten laaditaan omaisuudenhoitosopimus. Omaisuus on asiakkaan nimissä asiakkaan valitsemalla arvopaperisäilyttäjällä ja WIP hallinnoi sitä valtakirjalla omaisuudenhoitosopimuksessa määritellyin ehdoin.

Täyden valtakirjan omaisuudenhoito tarkoittaa sitä, että asiakkaat luovuttavat salkun juoksevat sijoituspäätökset salkunhoitajalle, ja tällä on valtuutus tehdä sijoituksia sovittujen reunaehtojen puitteissa. Täyden valtakirjan omaisuudenhoidon etuna on se, ettei asiakkaan tarvitse itse seurata markkinoita aktiivisesti, vaan hänellä on asiantunteva salkunhoitaja, joka valvoo ja seuraa sijoituksia ja voi tehdä muutoksia salkkuun vallitsevan markkinatilanteen mukaan.

Toiminta on yleensä hyvin pitkäjänteistä painottuen asiakkaan omaisuuden arvon kartuttamiseen ja taloudellisen liikkumavaran turvaamiseen.

Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat lisätietoja WIP:n tarjoamista omaisuudenhoitopalveluista.WIP_GRP-2.jpg#asset:80