Yksilöllinen omaisuudenhoito

Tutustu sijoitusfilosofiaamme, sijoitusprosessiimme, vastuullisen sijoittamisen periaatteisiimme sekä täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalveluumme.


WIP:n tärkeimmät arvot ovat rehellisyys, ammattitaito sekä luotettavuus. Yksilöllisessä omaisuudenhoidossa kunkin asiakkaan sijoitustoiminnan erityispiirteet huomioidaan erikseen. Asiakas ja hänen henkilökohtainen salkunhoitaja määrittelevät yhdessä tavoitteet ja niiden reunaehdot: salkun riskiprofiilin, sijoitushorisontin, kohteiden maantieteellisen jakauman sekä toimialajakauman. Asiakkaan sijoitukset ovat hänen omissa nimissään, ja jokainen asiakassalkku on uniikki.


Sijoitusfilosofia ja sijoitusprosessi

Sijoitusfilosofiamme on pitkäjänteinen ja sen perustana on hyvien yhtiöiden osakkeiden hankkiminen edulliseen hintaan – emme luovu niistä helposti, elleivät markkinanäkymät muutu oleellisesti. Salkunhoidon ajattelumallina toimii siis hyvin perinteikäs ”osta ja pidä hyviä” -filosofia.

Meillä on tiimissämme erittäin vahva kokemus osakemarkkinoista ja käytämme sitä hyväksemme salkunhoidossamme. Tästä johtuen fokuksemme on osakkeissa ja sijoitusten kohdemaina ovat pääasiassa Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska.

Sijoitusfilosofiamme ydin on tuntea niiden yritysten liiketoimintamallit, joihin sijoitamme. Tämä pätee myös sijoittaessamme sekä osakkeisiin että velkainstrumentteihin. Lisäarvoa saavutetaan osakepoiminnalla, ja näin ollen yritysten perusteellinen analyysi ja tuntemus ovat sijoitusfilosofiamme avaintekijöitä. Asiakasvarat sijoitetaan valikoidusti yhtiöihin, jotka täyttävät sijoituskriteerimme.

Osakkeiden valinnassa teemme perustavanlaatuista ”bottom-up” -analyysiä, jossa arvioidaan yhtiön laatu ja arvonluontipotentiaali. Tärkeitä tekijöitä ovat yhtiön markkina-asema, markkinoiden kasvu, johto ja hallinnointi, tuloshistoria, taseen laatu sekä ympäristö- ja sosiaaliset tekijät. Pitkän kokemuksemme kautta olemme todenneet, että vain vastuullisesti toimivat yhtiöt pärjäävät pitkässä juoksussa. Sijoituspäätöksen tehtyämme ylläpidämme jatkuvaa seurantaa yhtiöistä.

Tarvittaessa voimme myös hajauttaa asiakkaan salkun joukkovelkakirjoihin, rahastoihin sekä pääomasijoituksiin, joista meiltä löytyy myös osaamista.


Vastuullisuus WIP:n sijoitustoiminnassa

Huomioimme sijoituspäätöksiä tehdessämme taloudellisten näkökohtien lisäksi tarkasteltavien yhtiöiden vastuullisuuden ja pyrimme parantamaan asiakassalkkujen tuotto- ja riskiprofiilia ns. ESG-näkökohdat (Environment, Social, Governance) huomioimalla. Uskomme, että vastuullisuus on kestävän arvonnousun edellytys ja on siksi tärkeä tekijä pyrkimyksessä saada paras mahdollinen tuotto asiakkaillemme.

Näiden ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien näkökohtien arviointi tehdään yhtiökohtaisesti ja ESG-näkökohtia seurataan taloudellisen analyysin ja lukujen rinnalla. Vastuullisuusarvio, joka muodostetaan ulkopuolisista ESG-pisteytyksistä sekä WIP:n omasta vastuullisuusanalyysistä, on tärkeä osa WIP:n sijoitusprosessia ja -päätöksiä. Sijoituspäätöksen jälkeen ESG-näkökohtien huomioimista jatketaan toimimalla yhtiössä aktiivisena omistajana, äänestämällä yhtiökokouksissa ja keskusteluilla yhtiön johdon kanssa. Näin pyrimme parantamaan niiden yritysten edellytyksiä pitkäjänteiseen menestymiseen, joissa asiakkaillamme on merkittäviä omistuksia.

Vastuullisuuden vähimmäisvaatimuksena pidämme sitä, että sijoituskohteena olevat yhtiöt noudattavat lainsäädännön lisäksi kansainvälisiä normeja, kuten YK:n julistuksia ihmisoikeuksista ja kestävästä kehityksestä. WIP tekee suoria osakesijoituksia pääasiallisesti Pohjoismaihin, joissa yhtiöillä on yleensä korkeammat vastuullisuusarvosanat kuin globaaleilla verrokeilla. Tämän lisäksi vältämme yrityksiä, jotka tekevät merkittävän osan liikevaihdostaan epäeettisillä tai ympäristön kannalta haitallisilla aloilla (esim. uhkapelit, tupakka, alkoholi, fossiiliset polttoaineet, ydinvoima, aseet).

Tavoitteenamme on edelleenkin kehittää omaa vastuullisuusarviointiamme sekä olla osaltamme vahvistamassa vastuullisen sijoittamisen toteutumista ammattimaisilla rahoitusmarkkinoilla. Yksi askel tätä kohti oli liittyminen vastuullista sijoittamista edistävän Finsif-organisaation jäseneksi alkuvuodesta 2019.

Finsif-logo

Täyden valtakirjan omaisuudenhoito

Toimintaa varten laaditaan omaisuudenhoitosopimus. Omaisuus on asiakkaan nimissä asiakkaan valitsemalla arvopaperisäilyttäjällä ja WIP hallinnoi sitä valtakirjalla omaisuudenhoitosopimuksessa määritellyin ehdoin.

Täyden valtakirjan omaisuudenhoito tarkoittaa sitä, että asiakkaat luovuttavat salkun juoksevat sijoituspäätökset salkunhoitajalle, ja tällä on valtuutus tehdä sijoituksia sovittujen reunaehtojen puitteissa. Täyden valtakirjan omaisuudenhoidon etuna on se, ettei asiakkaan tarvitse itse seurata markkinoita aktiivisesti, vaan hänellä on asiantunteva salkunhoitaja, joka valvoo ja seuraa sijoituksia ja voi tehdä muutoksia salkkuun vallitsevan markkinatilanteen mukaan.

Toiminta on yleensä hyvin pitkäjänteistä painottuen asiakkaan omaisuuden arvon kartuttamiseen ja taloudellisen liikkumavaran turvaamiseen.

Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat lisätietoja WIP:n tarjoamista omaisuudenhoitopalveluista.WIP_GRP-2.jpg#asset:80