Beaktande av negativa konsekvenser

Meddelande enligt artikel 4.1 b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrapportering inom sektorn för finansiella tjänster (“SFDR”).

WIP beaktar för tillfället inte EU: s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet för att kunna meddela huvudsakliga negativa effekter på hållbarhetsfaktorer för sina investeringar i enlighet med artikel 4 i SFDR eller information som anges i punkt 2 i artikel 4.

WIP har fattat detta beslut eftersom bolaget erbjuder sina kunder personlig kapitalförvaltning och åtminstone en del av investeringarna i investeringsstrategierna är av sådan karaktär att det inte är möjligt att genomföra due diligence-processen på den detaljnivå som krävs enligt SFDR artikel 4.1 stycke 1 a. WIP kommer att utvärdera ärendet regelbundet.