Principer för hållbara investeringar

Principer för hållbara investeringar

 

I principer för hållbara investeringar beskrivs varför och hur WIP tillämpar hållbarhet i sin placeringsverksamhet. Principerna har godkänts av WIP:s styrelse och baserar sig på strategin som styrelsen fastställt.

Vi investerar från finansiella utgångspunkter med beaktande av hållbarhetskriterier eftersom vi tror att hållbarhet är en grundläggande förutsättning för långsiktigt värdeskapande och därför en viktig faktor för att kunna nå den bästa möjliga avkastningen för placeringar. Vi anser att bolag som agerar ansvarsfullt är på lång sikt lönsammare och har en bättre riskprofil än bolag som inte gör det.

Detta är orsaken till att vi har inkluderat hållbarhetsutvärderingen som en fast del av vår placeringsverksamhet. Vid investeringsbeslut tar vi förutom de finansiella aspekterna också hänsyn till faktorer avseende miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning (s.k. ESG-/hållbarhetsfaktorer). Principerna för hållbara investeringar tillämpas både i diskretionär kapitalförvaltning samt i våra placeringsfonder.

Förvaltningsteamet ansvarar för att principerna för hållbara investeringar tillämpas. WIP erbjuder som stöd för detta förvaltarna möjligheten att delta i ESG-skolningar. WIP:s verkställande direktör har det yttersta ansvaret för att WIP:s ansvarsfulla investeringsverksamhet fullföljs och att styrelsen hålls informerad.

Implementering av principerna för hållbara investeringar

WIP använder följande strategier för att implementera principerna om hållbara investeringar

Beaktande av hållbarhet i investeringsbeslut

När vi analyserar placeringsobjektens bolagsspecifika risker, beaktar vi hållbarhetsfaktorerna som en del av helheten och följer upp dessa vid sidan om traditionell fundamental analys. Som stöd för hållbarhetvärderingen har WIP till sitt förfogande tredje parts ESG-analys och klassificeringar. Vi samlar även själva ESG-information till exempel vid möten med enskilda bolag.

Beaktande av internationella normer

Minimikrav för hållbarhet är att företagen vi investerar i, utöver lagstiftningen, även följer internationella avtal och standarder angående mänskliga rättigheter, arbetskraft, korruption och hållbar utveckling. Om det kommer till vår kännedom att ett bolag konstant bryter mot dessa normer kan bolaget uteslutas från WIP:s investeringsuniversum med förvaltningsteamets beslut.

Ansvarsfullt ägande

Som portföljförvaltare agerar vi som aktiva ägare speciellt i de bolag där våra kunder har betydande innehav. Vi träffar regelbundet bolagets ledning och deltar i bolagsstämmor och valberedningar. Med detta strävar vi till att förbättra bolagens förutsättningar för långsiktig framgång. I WIP:s principer om bolagsstyrning beskrivs vår bolagsstyrning noggrannare.

Uteslutande av bolag från vårt investeringsuniversum

Vi utesluter och undviker investeringar i bolag som genererar en betydande del av sin omsättning från aktiviteter som betraktas som oetiska eller skadliga för miljön. WIP har uteslutit från sina direkta investeringar tobak-, cannabis-, vuxenunderhållnings- och hasardspelbranschen samt tillverkare av vapen som har förbjudits genom internationella avtal (t.ex. kärnvapen, landminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen). Därtill har vi fastställt vilka industrier som vi ser att har ett förstärkt behov av ESG-uppföljning och vilka vi undviker att investera i. Dessa är alkohol, konventionella vapen och bolag där minst 30 % av omsättningen kommer från tillverkning av fossila bränslen och kol.

Utöver de ovannämnda uteslutningarna kan WIP:s placeringsfonder tillämpa bredare fondspecifika uteslutningar. Våra fastställda uteslutningar berör inte våra samarbetspartners fonder eftersom vi inte kan kontrollera innehållet av utomstående förvaltares fonder.

Stäng avsnitt
Samarbete med andra aktörer

Vi har som målsättning att vara med om att förstärka kunskapen om samt förverkligandet av hållbara investeringar inom den professionella finansbranschen. Ett steg mot detta är vårt medlemskap i Finsif (Finland’s Sustainable Investment Forum ry), som är en organisation som främjar hållbar placeringsverksamhet i Finland. Finsif är en förening som främjar hållbar placeringsverksamhet i Finland genom att tillhandahålla en nätverksplats och möjligheter för att få information.

Stäng avsnitt
Samarbetspartners fonder

Vid internationella fondplaceringar agerar WIP endast med pålitliga samarbetspartners med gott renommé och vi förutsätter att placeringsfonderna har inkluderat hållbarhet som en del av sin placeringsverksamhet. Därtill kräver vi att placeringsfonderna har en omfattande och transparent rapportering.

Stäng avsnitt