Hållbarhetsrisker

Beaktande av hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisk innebär en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad (”ESG”) händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde.

WIP har integrerat uppföljningen av hållbarhetsrisker genom att upprätta interna regelverk eller principer för att säkerställa att de tjänster som företaget erbjuder och fonder förvaltade av WIP har integrerat hållbarhetsrisker i tillräcklig mån.

Principer för integrering av hållbarhetsrisker i WIP:s investeringsbeslutsprocess

Vi anser att bolag som agerar ansvarsfullt är på lång sikt lönsammare och har en bättre riskprofil än bolag som inte gör det. Principerna för hållbara investeringar tillämpas både i diskretionär kapitalförvaltning samt i våra placeringsfonder.

WIP integrerar hållbarhet genom att:

  • Förse portföljförvaltarna med relevanta ESG analyser och klassificeringar
  • Möjliggöra identifiering av hållbarhetsrisker och -möjligheter inom investeringsuniversumet
  • Beakta hållbarhetsrisker som en del av investeringarnas värdering i samtliga portföljer
  • Ta hållbarhetsrisker i beaktande som en del av investeringsbeslutsprocessen

Kapital under WIP:s förvaltning är utsatt för hållbarhetsrisker och värdet på investeringarna kan sjunka pga. hållberhetsrisker. T.ex. de utmaningar som klimatförändringen medför kan inverka på investeringarnas värde. Därför har vi identifierat negativa konsekvenser för hållbar utveckling och ESG-risker och beaktar dem vid investeringsbesluten i tillägg till ekonomiska faktorer.

Våra portföljförvaltare tar i beaktan hållbarhetsriskerna i samtliga portföljer och fonder förvaltade av WIP. Hur uppföljningen av hållbarhetsriskerna är integrerade skiljer sig mellan olika portföljer och fonder förvaltade av WIP eftersom hållbarhetsriskens väsentlighet varierar beroende på tillgångsklassen, investeringsstrategin, kundens målsättning samt marknadstrender.

För utvärdering av hållbarhetsrisker har portföljförvaltarna till sitt förfogande både intern och tredje parts ESG analyser och klassificeringar.

Stäng avsnitt
Ersättningsprinciper i samband med integreringen av hållbarhetsrisker

Ansvarsfull kvalitativ kapitalförvaltning är en central del av WIP:s verksamhet. Detta omfattar även upplysande om potentiella risker gällande investeringar (inklusive information om hållbarhetsrisker) till våra kunder.

Kapitalförvaltare kan även vara berättigade till en varierande ersättning bunden till den inverkan (positiv och negativ) som ekologiska, sociala och styrningsrelaterade händelser kan ha på investeringarnas värde. Det finns specifika avkastningsmål som binder de förvaltade investeringarnas värde till kapitalförvaltarens ersättning. Detta stöder integreringen av hållbarhetrisker i investeringsbesluten.

Stäng avsnitt