Personlig kapitalförvaltning

Läs mer om vår investeringsfilosofi, investeringsprocess och våra diskretionära portföljförvaltningstjänster.


Våra värderingar på WIP är integritet, kunnande och förtroende. Vid personlig kapitalförvaltning utgår vi från varje kunds individuella investeringsprofil. Den personliga portföljförvaltaren kommer tillsammans med kunden överens om målsättningarna jämte principerna för portföljförvaltningen. Portföljens riskprofil, placeringshorisont samt placeringsobjektens geografiska och branschmässiga fördelning slås fast. Placeringarna är i kundens eget namn och varje kundportfölj är unik.


Investeringsfilosofi och investeringsprocess

Grunden i vår långsiktiga investeringsfilosofi är att köpa aktier i bolag med god kvalitet till ett förmånligt pris. Så länge marknadsutsikterna inte ändras märkbart ser vi ingen orsak att sälja aktierna. Vår portföljförvaltning utgår från en traditionell ”köp och håll” -filosofi.

Vi fokuserar på aktier och de nordiska länderna, dvs. Finland, Sverige, Norge och Danmark. I vårt team har vi mycket långvarig erfarenhet av de finansiella marknaderna, en erfarenhet vi utnyttjar i vår portföljförvaltning.

Vid val av aktier gör vi fundamental, så kallad bottom-up analys, där vi utvärderar bolagets kvalitet och potential för värdeskapande. Viktiga faktorer vi beaktar är bolagets marknadsposition, marknadernas tillväxt, ledningen och bolagsstyrning, resultathistoria, balansräkningen och miljö samt socialt ansvar. Med vår långa erfarenhet har vi konstaterat, att endast företag som agerar ansvarsfullt lyckas vara framgångsrika i det långa loppet. Då vi valt en aktie upprätthåller vi kontinuerlig bevakning av bolaget.

Vid behov kan vi också diversifiera kundens portfölj i skuldebrev, fonder och private equity -placeringar i av vilka vi även har erfarenhet och kunnande.


Diskretionär kapitalförvaltning

Förvaltningen baserar sig alltid på ett skriftligt kundavtal. Egendomen förvaras i kundens namn hos ett försvarsinstitut som kunden väljer. WIP sköter självständigt sitt förvaltningsuppdrag med fullmakt enligt de villkor som överenskommits i avtalet.

Diskretionär portföljförvaltning innebär att kunden lämnar portföljen samt de rullande investeringsbesluten hos sin portföljförvaltare som har fullmakt att göra investeringar inom de överenskomna ramarna. Fördelen med diskretionär portföljförvaltning är att kunden inte aktivt behöver följa marknaderna, utan har en professionell förvaltare som tar investeringsbesluten och kan göra ändringar i portföljen enligt det rådande marknadsläget.

Verksamheten är oftast mycket långsiktig med tyngdpunkt på att öka portföljens värde samt säkra kundens finansiella flexibilitet och rörelseutrymme.

Kontakta oss för mera information om WIP:s kapitalförvaltningstjänster.


20201130_WIP-02--2.jpg#asset:546